Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการและเสวนาวิชาการ “การจัดทำผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการและเสวนาวิชาการ “การจัดทำผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

by นงลักษณ์
43 views

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการและเสวนาวิชาการ “การจัดทำผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ “รูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงสถาบันเครือข่ายภายนอกที่ดำเนินงานด้านบริการวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมข้าร่วม โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมโครงการ
อาจารย์ปองพล รักการงาน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการนำเสนอผลงาน/รายงานความก้าวหน้างานวิชาการรับใช้สังคม แนะนำแนวทางการทำงาน กรอบงานวิจัย รวมทั้งแนวทางการใช้งานวิจัยชุมชนขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย
– ประมวลภาพประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการฯ ตามลิงก์ : https://drive.google.com/drive/folders/1E8beilBlXEj5rIhg19ReB_zZOepIVre2?usp=sharing