Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ การพัฒนาโรงสีข้าวชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การพัฒนาโรงสีข้าวชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

by นงลักษณ์
100 views

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่โครงการ ได้มีการลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการวางแผนพัฒนาศักยภาพชุมชนนาแปลงใหญ่บางสะพาน จกรรม การพัฒนาโรงสีข้าวชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในฐานะมหาวิทยาลัยฯ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในการวางแผนพัฒนาศักยภาพชุมชนนาแปลงใหญ่บางสะพาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากข้าว มีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพชุมชนนาแปลงใหญ่ในการพัฒนาโรงสีข้าวชุมชนให้มีคุณภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการโรงสีข้าวชุมชน สู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพ และสามารถนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีนายประยูร ไพรพล ประธานกลุ่มฯ และสมาชิกกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบลธงชัย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นในการพัฒนาศักยภาพชุมชนนาแปลงใหญ่บางสะพาน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากกลุ่มวิสาหกิจข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ต้นแบบโรงสีแห่งความสุข วิสาหกิจชุมชนตำบลไร่มะขาม ไปดำเนินการในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์

ณ ชุมชนเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์