📣มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและเสวนาวิชาการ ✨“การจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม”

✨ 📆ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

⏰เวลา 09.00 -12.00 น. 📲(ในรูปแบบออนไลน์)

👨‍🏫👩‍🏫 วิทยากรโดย… 🔸รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 🔸ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 🔸ผศ.ดร.กัลยา จำปาทอง มหาวิทยาลัยพะเยา 🔸ผศ.ดร.พลภัทร เหมวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

👉บุคลากรผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ สามารถสแกนการตอบรับผ่าน QR-code ตามรูปภาพประชาสัมพันธ์

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โทร. 032-708608, 095-1642920

#ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ #สถาบันวิจัยฯ #มรภเพชรบุรี