Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน การประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาและยกระดับการปลูกสับปะรดดอนขุนห้วยสู่มาตรฐานและการค้าเชิงพาณิชย์

การประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาและยกระดับการปลูกสับปะรดดอนขุนห้วยสู่มาตรฐานและการค้าเชิงพาณิชย์

by นงลักษณ์
18 views

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วยจำกัด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการ ประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาและยกระดับการปลูกสับปะรดดอนขุนห้วยสู่มาตรฐานและการค้าเชิงพาณิชย์ ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย เกษตรอำเภอชะอำ สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี และชุดปฏิบัติการโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย โดยกิจกรรมการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2566 นี้ มุ่งเน้นการปลูกสับปะรดสายพันธุ์แกะตา ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความหวานและเป็นเอกลักษณ์ ส่วนใหญ่ประชาชนปลูก จึงทำให้ผลผลิตล้นตลาด และสายพันธุ์ปัตตาเวียที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูกเพื่อส่งโรงงาน ดังนั้นจึงได้ราคาต่ำกว่าเกณฑ์ แปลงสาธิตที่จะเกิดขึ้นจะเป็นต้นแบบของการปลูกสับปะรดปลอดภัย และสามารถนำมาทำเป็นของฝากที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ชุมชนดอนขุนห้วยอีกด้วย โครงการนี้จึงมุ่งเน้นแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างครบวงจร