Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

by นงลักษณ์
49 views

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี เข้าร่วมในพิธิเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21
“ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” ณ UBRU Happiness Stadium มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน ประธานสาขานาฏศิลป์ศึกษา และอาจารย์วิไลวรรณ ไชยลังการ อาจารย์สาขานาฏศิลป์ศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยฯ และนักศึกษาสาขานาฏศิลป์ศึกษาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาสาขานาฏศิลป์จะร่วมแสดงในชุด “ มนต์เสน่ห์หัตถศิลป์ ของดีบ้านบางเค็ม”