Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรส่งเสริมการเป็น SMART farmer จากนวัตกรรมการอบแห้งอัจฉริยะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรส่งเสริมการเป็น SMART farmer จากนวัตกรรมการอบแห้งอัจฉริยะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG

by นงลักษณ์
8 views

✨✨สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อรองรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งเสริมพลังปัญญาของชุมชนท้องถิ่น

🔹รายกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แบบเศรษฐกิจ BCG สำหรับแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างพลังปัญญาของชุมชนท้องถิ่น

👉จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรส่งเสริมการเป็น SMART farmer จากนวัตกรรมการอบแห้งอัจฉริยะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG

👩‍🏫วิทยากรโดย…อาจารย์ชลีดล อินยาศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

🗓️ในระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566

📌ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านด่านโง และศาลาประชาคมหมู่บ้านด่านโง ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

➡️อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด #ความรู้ดีดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องมาอบรมจ้า ‪#‎รู้ลึกรู้จริงรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน #สัมมาชีพชุมชนสร้างวิถีที่ยั่งยืน