Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของชุมชนสู่เกษตรธุรกิจยุคใหม่ และศึกษาดูงานเรียนรู้กระบวนการจัดการผลผลิตทางการเกษตร

การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของชุมชนสู่เกษตรธุรกิจยุคใหม่ และศึกษาดูงานเรียนรู้กระบวนการจัดการผลผลิตทางการเกษตร

by นงลักษณ์
26 views

เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2566 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อรองรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งเสริมพลังปัญญาของชุมชนท้องถิ่น

โดย ผศ.พจนารถ  บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ปองพล  รักการงาน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ บุคลากรของฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และนักศึกษาสาขาวิชาการการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการในครั้งนี้

ในวันที่ 6 มกราคม 2565 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของชุมชนสู่เกษตรธุรกิจยุคใหม่ เป็นกระบวนการสึกษาเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานภายในศูนย์เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ วิทยาเขตโป่งสลอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ในวันที่ 7 มกราคม 2566 กิจกรรมการศึกษาดูงานเรียนรู้กระบวนการจัดการผลผลิตทางการเกษตร เพื่อนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดกับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

#พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น