Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงานเปิดทศวรรษใหม่ “มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงานเปิดทศวรรษใหม่ “มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11”

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 9 views

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2565 โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “การจัดงานในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายจัดขึ้น ในชื่องาน “เทิดไท้จักริน  หัตถศิลป์ถิ่นพริบพรี เก็จมณีสู่อาเซียน” ภายใต้แนวคิด “ภูษา ภักษาหาร ผสานศิลป์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟูและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน เสริมสร้างความปรองดองภายในชาติและภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อในการเชื่อมโยงความรักสามัคคีกัน เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรม ให้กับศิลปินอาเซียนได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ชุมชน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ”

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เผยว่า “งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น ตั้งแต่ปี 2554 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นบนความหลากหลายด้านศิลปวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ภูษา ภักษาหาร ผสานศิลป์” เป็นการผสมผสานในเรื่องของรสอาหารของจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก ความมีฝีมือที่โดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ของงานศิลปหัตถกรรมของช่างเมืองเพชร และความวิจิตรศิลป์ของลายผ้าจากผ้าพื้นเมือง ผ้าชาติพันธุ์ ผ้าลายอย่างและผ้าจากงานวิจัยสู่อัตลักษณ์เมืองเพชร”

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากต่างประเทศ จำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  อินเดียและเกาหลีใต้  ตลอดจนการแสดงจากสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศ นิทรรศการผ้าชาติพันธุ์ในเมืองเพชร ภูษาผ้าลายอย่าง  ลายผ้าจากงานวิจัยสู่อัตลักษณ์เมืองเพชร นิทรรศการอาหาร เป็นการสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นเมืองของเมืองเพชรบุรี โดยโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรีและหน่วยงานต่าง ๆ นิทรรศการช่างและอบรมเชิงปฏิบัติการงานช่างเมืองเพชร นิทรรศการการแสดงผลงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการเดินแบบชุดผ้าไทยและผ้าอัตลักษณ์เมืองเพชร  โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนายแบบนางแบบกิตติมศักดิ์ของจังหวัดเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมรับชมการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี

ดำเนินงานโดย ฝ่ายงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้   ที่นี่