Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี ประสานความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับประชาชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี ประสานความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับประชาชน

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 13 views

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับจังหวัดเพชรบุรี มีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอในจังหวัดเพชรบุรี คณบดีทั้ง 8 คณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามความร่วมมือ

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับจังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของคน ระบบและกลไกของชุมชน ให้มีทักษะ ความรู้และความสามารถในด้านต่าง ๆ ประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการ ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน การจัดระบบข้อมูล องค์ความรู้ งานวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารงานพัฒนาของชุมชนในด้านต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนร่วมกันสรุปบทเรียนและประเมินผลการทำงาน เพื่อจัดทำชุดองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ ตลอดจนข้อเสนอในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “การให้บริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีกระบวนการเวทีประชาคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการ จากนั้นนำมาสังเคราะห์ประเด็นนำมาสู่การจัดทำโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น”

ดำเนินงานโดย ฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

สามารถดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมได้    ที่นี่