Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมในพิธีเปิดงาน พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 43

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมในพิธีเปิดงาน พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 43

by นงลักษณ์
64 views

เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2565 ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ รองอธิการบดี ผศ.พจนารถ บัวเขียว และผู้บริหารสถาบันวิจัยฯเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมในพิธีเปิดงาน พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 43 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สถาบันวิจัยฯ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ฯ นำชุดการแสดง “พัสตรา อารยธรรม” โดยตัวแทนนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา อำนวยการแสดงโดย ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ควบคุมการแสดงโดย ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบและสร้างสรรค์โดย อาจารย์ศิริวัฒน์ ขำเกิด อาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ดูแลเครื่องแต่งกายและเตรียมความพร้อมในการแสดงโดย ผศ.จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน ผศ.ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์ อาจารย์จิณห์จุฑา สุวรรณ์คัมภีระ และอาจารย์วิไลวรรณ ไชยลังการ

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย และเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกทางด้านศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย การแสดงพัสตรา อารยธรรม นั้น ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ผ้า หรือ พัสตราภรณ์ ผ่านแนวความคิดที่ว่า วัฒนธรรมมีการสร้างสรรค์และธำรงไว้ซึ่งเครื่องแต่งกายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละอารยธรรมอย่างเด่นชัด ทำให้แต่ละวัฒนธรรมมีเอกลักษณ์และความโดดเด่นเป็นของตนเอง เมื่อกลุ่มชาติพันธุ์ใดเข้มแข็งและยิ่งใหญ่ก็มักจะเกิดการถ่ายทอดและเผยแพร่รูปแบบอารยธรรมการแต่งกายไปสู่วัฒนธรรมใกล้เคียงในแถบดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายโดยมากมักจะได้รับอิทธิพลมาจากหลากหลายชาติพันธุ์จนเกิดเป็นพหุวัฒนธรรมอันหลากหลาย แต่กลุ่มชาติพันธุ์อันเป็นต้นแบบวัฒนธรรมนั้นในดินแดนแถบประกอบไปด้วย อินเดีย จีน และมลายู หลอมรวมกันปรับแต่งจนกลายเป็นวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง การแสดงชุดนี้จึงนำอิทธิพลของวัฒนธรรมกลุ่มใหญ่ที่เป็นต้นแบบวัฒนะรรมย่อยในดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ มาถ่ายทอดและนำเสนอให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของวิธีการแต่งกายในแต่ละวัฒนธรรม ทั้งนี้ในปี พ.ศ.2566 กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมในพิธีเปิดงาน พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 44 จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยกาญจนบุรี

ดำเนินงานโดย ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เครดิตภาพจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม