Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อรองรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อรองรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

by นงลักษณ์
16 views

✨✨สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อรองรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้
แหล่งเสริมพลังปัญญาของชุมชนท้องถิ่น รายกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แบบเศรษฐกิจ BCG สำหรับแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างพลังปัญญาของชุมชนท้องถิ่น
👉จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรส่งเสริมการเป็น SMART farmer การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
👨‍🏫วิทยากรโดย…ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา มุขดา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
🗓️ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565
📌ณ โรงเรียนบ้านโป่งสลอด และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
➡️อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
#ความรู้ดีดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องมาอบรมจ้า
‪#‎รู้ลึกรู้จริงรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน
#สัมมาชีพชุมชนสร้างวิถีที่ยั่งยืน