Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ เปิดรับข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เปิดรับข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

by นงลักษณ์
28 views

ศูนย์ประสานงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่
🔸โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
🔸โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace
🔸โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืน สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน
🔸โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
➡️สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ ได้ที่ https://docs.google.com/…/1XP13ZamrG9Opo9rgaeXe…/edit…หรือสแกนผ่าน QR-code ตามรูปภาพประชาสัมพันธ์
➡️สามารถอ่านรายละเอียดตัวชี้วัดโครงการฯ ได้ที่ https://drive.google.com/…/106O9xOACMT00FjB2La1kTCz2PBr…หรือสแกนผ่าน QR-code ตามรูปภาพประชาสัมพันธ์
📌สามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของคณะ เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นก่อนจัดส่งที่ศูนย์ประสานงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
ทาง E-mail : developpbru@mail.pbru.ac.th
📲ทั้งนี้สามารถติดต่อประสานงานสอบถามการยื่นข้อเสนอโครงการฯ เพิ่มเติม ได้ที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของคณะ และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
#พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น