Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

by นงลักษณ์
16 views

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และเผยแพร่ให้ทุกท่านทราบ
Auto-Color202210070443