Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ผศ.พจนารถ บัวเขียว เข้ารับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ผศ.พจนารถ บัวเขียว เข้ารับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 164 views

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ผศ.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (การพัฒนาชนบท) ประจำปี 2564
จากมูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร ร่วมกับมูลนิธิ ดร.สายหยุด จำปาทอง มูลนิธิ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย และมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง : 100 ปี การฝึกหัดครูไทย สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สำหรับรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนองพระบรมราโชบายในแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น และแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณาจารย์ที่ได้ทุ่มเท เสียสละเพื่อส่วนรวม