Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (แนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (แนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

by นงลักษณ์
121 views

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (แนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จำนวน 6 ประเด็น

  1. พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้น้ำ
  2. พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต
  3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับรองมาตรฐาน
  4. พัฒนาและออกแบบบรรบุภัณฑ์
  5. พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร
  6. พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

Auto-Color202209070434