Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมและพัฒนางานศิลปวัฒนธรรม ด้านศิลปะการแสดงและดนตรี และการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมและพัฒนางานศิลปวัฒนธรรม ด้านศิลปะการแสดงและดนตรี และการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์

by นงลักษณ์
66 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมและพัฒนางานศิลปวัฒนธรรม ด้านศิลปะการแสดงและดนตรี และการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมอบหมายให้ อาจารย์ ดร. ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมและพัฒนางานศิลปวัฒนธรรม ด้านศิลปะการแสดงและดนตรี และการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์ ซึ่งอยู่ในพันธกิจงานขับเคลื่อนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีประสบการณ์ในทักษะวิชาชีพ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม และสร้างเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็งตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีเวทีในการนำเสนอผลงาน นั้น

โดยทีมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ ผศ.ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ และ ผศ.จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ได้นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ชุดการแสดง “หย่าดโด๊ดรมัญบ้านบางลำพู” ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์ โดย อาจารย์ศิริวัฒน์ ขำเกิด และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ งานสังคีตศาลายา ปีที่ 3 ครั้งที่ 13 เวทีสังคีตศาลายา วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในครั้งนี้ด้วย

#ฝ่ายงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม #สถาบันวิจัยฯ #PBRU