Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการภาพกิจกรรมงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ นิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2565 “ทศกษัตริย์นักพัฒนาสู่แผ่นดินทอง”

นิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2565 “ทศกษัตริย์นักพัฒนาสู่แผ่นดินทอง”

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 20 views

                   สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดงานนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2565 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์ 70 พรรษา “ทศกษัตริย์นักพัฒนาสู่แผ่นดินทอง” ในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 พลอากาศเอกชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีนายณํฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พ.อ.ผ่านศึก  อนันตพงษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม ดังกล่าว

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา ด้วยการนำเสนอผลการดำเนินงานจากพระบรมราโชบายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมและน้อมนำพระบรมราโชบายด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี โดยดำเนินงานภายใต้แผนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและแผนการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับมาตรฐานวิชาชีพ โดยพัฒนาภายใต้บริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จนทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เผยว่า “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย นิทรรศการผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 จำนวน 23 บูท การเสวนา เรื่องเศรษฐกิจ BCG กับการพัฒนาท้องถิ่นทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า การออกร้านค้าและตลาดชุมชน PBRU Market จากผลการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย และจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การแสดงชุดนาเสป ฮูลู” และการแสดงชุด ชาตรีเทิดไท้ เอกอัครศิลปิน องค์ภูมิพล ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากทุกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันดำเนินงานจนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยสามารถเข้าชมได้ในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2565

ประมวลภาพกิจกรรมภายในงาน 

#ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ