Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯภาพกิจกรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี การศึกษา 2564

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี การศึกษา 2564

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 12 views

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี การศึกษา 2564 ในระดับดีมาก (4.86 คะแนน)

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมภูมิทรรศนา สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีคณะกรรมการในการประเมิน ประกอบด้วย

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี งามสมบัติ เป็นประธานคณะกรรมการ
  2. รศ.ดร.บัญญัติ  ศิริธนาวงษ์ รองประธานกรรมการ
  3. อาจารย์ ดร.วิวิศณ์  สุขแสงอร่าม กรรมการ
  4. นายณัฐพล  อาบสีนาค กรรมการและเลขานุการ
  5. นางสาวชลธิพา  สุขดี ผู้ช่วยเลขานุการ

สถาบันวิจัยวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีภารกิจขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยใน 3 พันธกิจ คือ ด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ และด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมโดยมีวิสัยทัศน์ “องค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ ใช้วัฒนธรรม และชุมชนเป็นรากฐานแห่งการเรียนรู้ โดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถาบันวิจัยฯ อยู่ในระดับดีมาก (4.86 คะแนน) แยกตามตัวบ่งชี้ ดังนี้

  1. ผลการประเมินตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพสําหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ (ตัวชี้วัดบังคับ) อยู่ในระดับดีมาก ( 4.74 คะแนน)
  2. ผลการประเมินตัวบ่งชี้ด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม อยู่ในระดับดีมาก (5 คะแนน)
  3. ผลการประเมินตัวบ่งชี้ด้านพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการอยู่ในระดับดีมาก ( 5 คะแนน)
  4. และผลการประเมินตัวบ่งชี้ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอยู่ในระดับดีมาก (5 คะแนน)

#ฝ่ายบริหารงานทั่วไป