Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ การนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา “ทศกษัตริย์นักพัฒนาสู่แผ่นดินทอง”

การนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา “ทศกษัตริย์นักพัฒนาสู่แผ่นดินทอง”

by นงลักษณ์
19 views

📣มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม 😍😍การนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา “ทศกษัตริย์นักพัฒนาสู่แผ่นดินทอง”
😄ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
🍂ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
🎯ภายในงานพบกับ
👉 นิทรรศการบริการวิชาการ
👉 นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม การศึกษา
👉 การจำหน่ายสินค้า PBRU MARKET
👉 และกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย
แล้วพบกันนะคะ🌹🌷

รายละเอียดงานนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2565

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์ 70 พรรษา ทศกษัตริย์นักพัฒนาสู่แผ่นดินทอง
ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด  อาคารสุเมธตันติเวชกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วัน/เวลา

กิจกรรม

15 สิงหาคม 2565

08.00 09.00 น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

09.00 – 09.15 น.

วีดิทัศน์นำเสนอมหาวิทยาลัยฯ และผลการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

09.15 09.40 น.

พิธีกรนำเข้าสู่กิจกรรมและรับชมการแสดงจากเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา ในการแสดงชุด นาเสป ฮูลูโดย ชุมชนบ้านกลางพัฒนา ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม

จ.เพชรบุรี

09.40 – 12.00 น.

การบรรยาย หัวข้อ “BCG MODEL กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 –13.30 น.

พิธีกรแนะนำเยี่ยมชมกิจกรรมและนิทรรศการภายในงาน

ชมวีดิทัศน์ชุมชนต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

13.3016.00 น.

พิธีเปิดกิจกรรม

การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากงานวิจัย ในการแสดงชุดชาตรีเทิดไท้ เอกอัครศิลปิน องค์ภูมิพลโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กล่าวต้อนรับ โดย ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

– กล่าวรายงาน โดย ผศ.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กล่าวเปิดงาน โดย พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การมอบเกียรติบัตรให้กับชุมชนต้นแบบของการพัฒนาดีเด่นประจำปี 2565 โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายกสภามหาวิทยาลัย, ผู้ว่าราชการจังหวัด และแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน

16 สิงหาคม 2565

08.00 09.00 น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

09.00 – 12.00 น.

การบรรยาย หัวข้อ “การศึกษาในยุคดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.

พิธีกรแนะนำเยี่ยมชมกิจกรรมและนิทรรศการภายในงาน

นิทรรศการประกอบไปด้วย

1.ผลการดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่น จากการบริการวิชาการ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การวิจัย และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยฯ

2. ผู้ปรกอบการร้านค้าชุมชนจากการหนุนเสริมของมหาวิทยาลัยฯ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การแต่งกาย

นายอำเภอ, ข้าราชการ : สวมชุดข้าราชการสีกากี

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน : สวมใส่ผ้าไทยหรือชุดสุภาพ

#ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โทร 032-708608