Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประกาศรางวัล ประกวดผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา โครงการค้นหาความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์และศิลปะสร้างสรรค์ “ราชภัฏรังสรรค์ศิลป์ เทิดไท้เอกอัครศิลปินมหาภูมิพล”

ประกาศรางวัล ประกวดผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา โครงการค้นหาความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์และศิลปะสร้างสรรค์ “ราชภัฏรังสรรค์ศิลป์ เทิดไท้เอกอัครศิลปินมหาภูมิพล”

by นงลักษณ์
67 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการประกวดโครงการค้นหาความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์และศิลปะสร้างสรรค์ “ราชภัฏรังสรรค์ศิลป์ เทิดไท้เอกอัครศิลปินมหาภูมิพล”

ซึ่งประกอบไปด้วยการดำเนินการใน 3 กิจกรรม ได้แก่ การประกวดวาดภาพในระดับอุดมศึกษา การประกวดวาดภาพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการประกวดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา

บัดนี้ กิจกรรมการประกวดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

จึงขอประกาศผลการตัดสินกิจกรรมการประกวด ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ1

ทีมนาฎยจุฬาฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

พริบพรีศรีราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

NSTRU Dance

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

             รางวัลชมเชย                                                       รางวัลชมเชย

นาฏยรังสรรค์ ภัทรราชราชันย์                                       ราชภัฏน้อมศิระนบบูชาพระภูบาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม