Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประกาศรางวัล ประกวดวาดภาพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการค้นหาความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์และศิลปะสร้างสรรค์ “ราชภัฏรังสรรค์ศิลป์ เทิดไท้เอกอัครศิลปินมหาภูมิพล”

ประกาศรางวัล ประกวดวาดภาพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการค้นหาความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์และศิลปะสร้างสรรค์ “ราชภัฏรังสรรค์ศิลป์ เทิดไท้เอกอัครศิลปินมหาภูมิพล”

by นงลักษณ์
65 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ได้จัดการประกวดโครงการค้นหาความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์และศิลปะสร้างสรรค์ “ราชภัฏรังสรรค์ศิลป์ เทิดไท้เอกอัครศิลปินมหาภูมิพล”

ซึ่งประกอบไปด้วยการดำเนินการใน 3 กิจกรรม ได้แก่ การประกวดวาดภาพในระดับอุดมศึกษา การประกวดวาดภาพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการประกวดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา

บัดนี้ กิจกรรมการประกวดวาดภาพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

จึงขอประกาศผลการตัดสินกิจกรรมการประกวดวาดภาพในระดับอุดมศึกษา ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ1

นายชนินันท์ เกียรติโชคอนันต์

โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

นางสาวชนิกานต์ พรมวัน

โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

นางสาวศิลษา รสสุคนธ์

โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร

             รางวัลชมเชย                                                                   รางวัลชมเชย

นางสาวสุดารัตน์ จังโส                                                            นายสรศักดิ์ โกมลกิติศักดิ์

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี                                  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี