Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ อพท.พัฒนาและยกระดับชุมชนบ้านกลางสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ อพท.พัฒนาและยกระดับชุมชนบ้านกลางสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

by นงลักษณ์
33 views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรจากสถาบันวิจัยฯ และสำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ลงพื้นที่เพื่อพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีนักศึกษาและประชาชนและกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนายกระดับชุมชนท่องเที่ยวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นำโดยนายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์     ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 8 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (อพท.) และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพื้นที่พิเศษ 8 ลงพื้นที่ประเมินบริบทพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
ณ ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกลางพัฒนา หมู่ 4 ตำบลท่าแร้งออกอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2565
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาและจัดทำแผนแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านกลางพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การประเมินตนเองโดยชุมชน และการประเมินหลังจากลงพื้นที่สำรวจโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับอพท. ซึ่งใช้เกณฑ์การตรวจประเมิน 6 ด้าน พบว่าชุมชนบ้านกลางพัฒนาผ่านเกณฑ์สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ จากนั้นได้ทำการประมวลผลข้อมูล นำเสนอให้กับชุมชน พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมถึงมีการร่วมกันออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวและออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อวางแนวทางการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน และพัฒนาศักยภาพกลุ่มหรือแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้มีความพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มุ่งเน้นถึงความสมดุลในการให้บริการการท่องเที่ยวระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ