Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

by นงลักษณ์
1,039 views

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคักเลือกเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี) ให้มาปฐมนิเทศ รายงานตัวและทำสัญญาจ้างงาน

ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ให้ไปรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง

ในวันที่จันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

พื้นที่ตำบลหาดขาม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พื้นที่ตำบลเขาล้าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พื้นที่ตำบลทองมงคล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน