Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ การปฐมนิเทศและรายงานพร้อมทำสัญญาจ้างโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

การปฐมนิเทศและรายงานพร้อมทำสัญญาจ้างโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 239 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีกำหนดจัดการปฐมนิเทศและรายงานพร้อมทำสัญญาจ้างโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

 • พื้นที่ดำเนินงานจังหวัดเพชรบุรี ขอให้ผู้จ้างงานมาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ รายงาน และดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • พื้นที่ดำเนินงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอให้ผู้จ้างงานดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565
  1.  ผู้จ้างงานพื้นที่ตำบลหาดขาม ให้ไปรายงานตัวและทำสัญญาจ้างที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  2.  ผู้จ้างงานพื้นที่ตำบลเขาล้าน ให้ไปรายงานตัวและทำสัญญาจ้างที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  3.  ผู้จ้างงานพื้นที่ตำบลทองมงคล ให้ไปรายงานตัวและทำสัญญาจ้างที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมและสิ่งที่ต้องเตรียม

 1. แต่งกายโดยสุภาพเรียบร้อย
 2. เตรียมผลการตรวจ ATK ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนวันรายงานตัวและแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม
 3. จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในวันทำสัญญาจ้าง ดังนี้
  1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 5 ชุด (จัดทำสัญญาจ้าง 2 ชุด ,เบิกค่าจ้างประจำงวด 3 ชุด)
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ชุด
  3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน 2 รูป
  4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน
  5. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน ๒ ชุด (บัณฑิตจบใหม่)
  6. สำเนาใบสำเร็จการศึกษา จำนวน ๒ ชุด (บัณฑิตจบใหม่)
  7. อากรแสตมป์เพื่อติดสัญญาจ้างและคู่ฉบับสัญญา
   1. ประชาชน สัญญาจ้างจำนวน 27 บาท + คู่ฉบับสัญญา 5 บาท
   2. บัณฑิตจบใหม่ สัญญาจ้างจำนวน 45 บาท + คู่ฉบับสัญญา 5 บาท

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

 • สัญญาจ้างงานประเภทบัณฑิต
ข้อตกลงการจ้าง-บัณฑิต
 • สัญญาจ้างงานประเภทประชาชน
ข้อตกลงการจ้าง-ประชาชน
 • ใบส่งมอบงาน
ใบส่งมอบผู้จ้าง