Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการตลาดในการจัดจำหน่าย “หน่อมะพร้าวพันธุ์ดีของอำเภอทับสะแก” ในรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์ ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้มะพร้าวครบวงจร สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการท่องเที่ยววิถีใหม่สู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการตลาดในการจัดจำหน่าย “หน่อมะพร้าวพันธุ์ดีของอำเภอทับสะแก” ในรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์ ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้มะพร้าวครบวงจร สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการท่องเที่ยววิถีใหม่สู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

by นงลักษณ์
38 views

🟡🟢 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ นำโดย​ อาจารย์ปองพล​ รักการงาน​ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม​ ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ​ และบุคลากรของฝ่ายงาน​ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการตลาดในการจัดจำหน่าย “หน่อมะพร้าวพันธุ์ดีของอำเภอทับสะแก” ในรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์ ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้มะพร้าวครบวงจร สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการท่องเที่ยววิถีใหม่สู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

⏩โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์จากการปฏิบัติจนเห็นผลลัพธ์จริง​ ธุรกิจประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับ​ คือ​ นายนฤเทพ ศิริเศรษฐ ผู้ประกอบการ บริษัท ไลม์ พาวเวอร์ อินดัสตรี้ จำกัด (Limespowerindrustry.co.,Ltd)

🙏ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก​ นายสะอาด​ อนุกูลประชา​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการฯ

⏩การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน​ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานเชิงพื้นที่ในเชิงรุกร่วมกัน​ เป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่จะพัฒนาพื้นที่ชุมชนตำบลเขาล้าน ให้เกิดศูนย์เรียนรู้มะพร้าวแบบครบวงจรแบบเป็นรูปธรรม ให้อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเมืองหลวงของมะพร้าวจากชุมชนพอเพียงสู่ความยั่งยืน เชื่อมโยงความหลากหลายทางชีวภาพ มิติ BCG ในพื้นที่

👉การจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้​ ได้รับความสนใจจากกลุ่มเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวในพื้นที่เป็นอย่างมาก​ โดยชุมชนมีความเข้มแข็ง เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้สู่ชุมชนต้นแบบศูนย์เรียนรู้มะพร้าวครบวงจร เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมะพร้าวและผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่สามารถนำความรู้ใหม่ไปพัฒนาสัมมาชีพ ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์จากชุมชนในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ สร้างคุณภาพชีวิตให้มีความสุข มีรายได้เกิดการพัฒนาต่อยอดให้เกิดศูนย์เรียนรู้มะพร้าวแบบครบวงจรที่สามารถถ่ายทอดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์แก่ผู้สนใจ สนับสนุนกิจการเพื่อสังคมในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไปให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต​ โดยคณะทำงานโครงการได้มีการประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมโครงการเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมครั้งถัดไป

⏰เมื่อวันที่​ 7-8​ มิถุนายน 2565

​ 📌ณ​ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน​ อำเภอทับสะแก​ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

#ดำเนินงานโดยฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ