Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับอพท.พัฒนาและยกระดับชุมชนเขาล้านสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับอพท.พัฒนาและยกระดับชุมชนเขาล้านสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

by นงลักษณ์
25 views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ลงพื้นที่เพื่อพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับชุมชนท่องเที่ยวเขาล้านสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นำโดยนายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์     ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 8 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (อพท.) และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพื้นที่พิเศษ 8 ลงพื้นที่ประเมินบริบทพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเขาล้าน

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2565

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาและจัดทำแผนแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเขาล้านอย่างยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การประเมินตนเองโดยชุมชน และการประเมินหลังจากลงพื้นที่สำรวจโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับอพท. ซึ่งใช้เกณฑ์การตรวจประเมิน 6 ด้าน พบว่าชุมชนเขาล้านผ่านเกณฑ์สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ จากนั้นได้ทำการประมวลผลข้อมูล นำเสนอให้กับชุมชน พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมถึงมีการร่วมกันออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวและออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อวางแนวทางการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน และพัฒนาศักยภาพกลุ่มและแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้มีความพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มุ่งเน้นถึงความสมดุลในการให้บริการการท่องเที่ยวระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

ดำเนินงานโดย #ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ