Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พันธุ์ไผ่ วิทยาเขตโป่งสลอด จังหวัดเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พันธุ์ไผ่ วิทยาเขตโป่งสลอด จังหวัดเพชรบุรี

by นงลักษณ์
63 views

ตามที่นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ในปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ลงพื้นที่ต่อยอดพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ โดยมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการยกระดับรายได้ของคนในพื้นที่ โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีมีนโยบายที่จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไผ่ต่างๆ เพื่อให้เยาวชน นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ในการนี้โดยฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงได้ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา จัดทำโครงการแปลงสาธิตสายพันธุ์ไผ่เพื่อการค้าเชิงพาณิชย์

โดยวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ นำโดย ผศ.พจนารถ  บัวเขียว รองอธิการบดี และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจโดยใช้วิธีเกษตรธรรมชาติ ในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เพื่อศึกษาข้อมูลจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการปลูกไผ่และนำองค์ความรู้ทั้งหมดไปใช้ โดยมีกำหนดการปลูกไผ่ ณ วิทยาเขตโป่งสลอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ซึ่งจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการปลูกไผ่ครั้งนี้ประกอบด้วย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ชุมชนบ้านโป่งสลอด โรงเรียนเครือข่ายสามโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนบ้านโป่งสลอด โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย และโรงเรียนบ้านหนองโสน ซึ่งศูนย์เรียนรู้แห่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ให้ความรู้ด้านการปลูกไผ่เพื่อผู้ที่ศึกษาสามารถนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขอขอบคุณบุคลากรของมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง