Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับการผลิตข้าวปลอดภัยโดยใช้องค์ความรู้ไร่มะขามโมเดล​ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลธงชัย​ ชุมชนหนองตาเหมือง อำเภอบางสะพาน​ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับการผลิตข้าวปลอดภัยโดยใช้องค์ความรู้ไร่มะขามโมเดล​ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลธงชัย​ ชุมชนหนองตาเหมือง อำเภอบางสะพาน​ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

by นงลักษณ์
23 views

🟡🟢 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ นำโดย​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ​ บัวเขียว​ ร​องอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ พร้อมด้วย​อาจารย์ปองพล​ รักการงาน​ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม​ ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ​ และบุคลากรของฝ่ายงาน​ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับการผลิตข้าวปลอดภัยโดยใช้องค์ความรู้ไร่มะขามโมเดล​ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลธงชัย​ ชุมชนหนองตาเหมือง อำเภอบางสะพาน​ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

⏩โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ระดับประเทศ… นายบรรพต​ มามาก​ ประธานวิสาหกิจชุมชนไร่มะขาม​ ตำบลไร่มะขาม​ อำเภอบ้านลาด​ จังหวัดเพชรบุรี

🙏ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก​นายเลิศยศ​ แย้มพราย​ นายอำเภอบางสะพาน​ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการฯ

🙏และ​ นางสาวสมหญิง​ ปานทอง​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย​ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ

⏩การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วน​ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานเชิงพื้นที่ในเชิงรุกร่วมกัน​ เป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่จะพัฒนาพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลธงชัย​ ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตจากการผลิตข้าวที่ปลอดภัย​ เป็นแหล่งหัวใจหลักในการผลิตข้าวที่มีคุณภาพของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

⏩โดยเครือข่ายการทำงานทุกภาคส่วน​ เล็งเห็นถึงความเข้มแข็ง​ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นด้วยโมเดลการผลิตข้าวปลอดภัย โดยขยายผลความสำเร็จจากการพัฒนาชุมชนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

⏰ระหว่างวันที่​ 17-18​ พฤษภาคม​ 2565

📌ณ​ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย​ อำเภอบางสะพาน​ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

#ดำเนินงานโดยฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ