Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับการผลิตข้าวปลอดภัยโดยองค์ความรู้ไร่มะขามโมเดล​ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลธงชัย

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับการผลิตข้าวปลอดภัยโดยองค์ความรู้ไร่มะขามโมเดล​ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลธงชัย

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 7 views

📢 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับการผลิตข้าวปลอดภัยโดยองค์ความรู้ไร่มะขามโมเดล​ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลธงชัย​ ชุมชนหนองตาเหมือง อำเภอบางสะพาน​ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

⏰ระหว่างวันที่​ 17-18​ พฤษภาคม​ 2565

หลักสูตรการอบรม ดังนี้

🔸 การรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวปลอดภัยเพื่อความยั่งยืน

🔸 กระบวนการผลิตข้าวปลอดภัย​ (การเตรียมดินและการเตรียมเมล็ดพันธุ์​ การปลูกและดูแลรักษาแปลงข้าวปลอดภัยโดยใช้สารชีวภัณฑ์​ การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเพื่อลดความชื้น​ และการแปรรูปและการบรรจุข้าวตามมาตรฐานการผลิตข้าวปลอดภัย)

🔸 การสร้างเครือข่ายผู้ผลิต-ผู้จำหน่ายข้าวปลอดภัยและกลยุทธ์การจำหน่ายข้าวปลอดภัย

🔸 ระบบบัญชีฟาร์มเพื่อการคำนวณต้นทุนและกำหนดราคาขาย

⏩ วิทยากรโดย… นายบรรพต​ มามาก​ ประธานวิสาหกิจชุมชนไร่มะขาม​ ตำบลไร่มะขาม​ อำเภอบ้านลาด​ จังหวัดเพชรบุรี

🔸 การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพดิน

🔸 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/สารชีวภัณฑ์เพื่อการดูแลและบำรุงรักษา

📌ณ​ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย​ อำเภอบางสะพาน​ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ไม่มีคำอธิบาย