Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ การศึกษาดูงาน “สำนักงานสีเขียว”

การศึกษาดูงาน “สำนักงานสีเขียว”

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 10 views

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดย อ.ดร.ทวิพัฒน์ ปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ และรองผู้อำนวยการ บุคลากรสถาบันวิจัยฯ ได้ไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อ.ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ให้เกียรติต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยบุคลากรของสำนักวิทยาบริการฯ ได้นำเสนอข้มูลแนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวตามเกณฑ์การประเมินเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานให้ก้าวไปสู่การเป็นสำนักงานสีเขียวของมหาวิทยาลัยต่อไป