Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมข่าวประชุมวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

by นงลักษณ์
10 views

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยสามารถลงทะเบียนส่งผลงานผ่านทาง online ได้ที่  https://conference.nida.ac.th/conference65/