Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมข่าวทุนวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอให้เสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2565

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอให้เสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2565

by นงลักษณ์
15 views

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการวิจัยวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในประเด็น เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกฎหมายตามมาตรา 77 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

โครงการวิจัย สนงเลขาธิการ