Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกโกโก้ด้วยนวัตกรรมการเกษตรแบบครบวงจร พื้นที่ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกโกโก้ด้วยนวัตกรรมการเกษตรแบบครบวงจร พื้นที่ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 147 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรของฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกโกโก้ด้วยนวัตกรรมการเกษตรแบบครบวงจร เมื่อวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. เมื่อวันที่ 18-19 เมษายน 2565 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกโก้โก้ด้วยนวัตกรรมการเกษตรแบบครบวงจร

1.1 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “การสร้างแปลงต้นแบบโก้โก้คุณภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณจีระพงศ์ รักประสูติ จากโครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร จ.เพชรบุรี มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรในกระบวนการจัดการอบรมในโครงการฯ

1.2 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ดินในพืช” โดยได้รับเกียรติจากคุณอารีวรรณ ภู่ระย้า เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สถานีการพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเกิดการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน โดยจะมีศูนย์เรียนรู้การปลูกโกโก้ในพื้นที่ส่วนกลางของกลุ่ม “เครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติ ของตำบลช้างแรก” ให้เป็นที่ศึกษาดูงานด้านการปลูกโกโก้แบบครบวงจร ซึ่งมีแปลงต้นแบบการปลูกโกโก้ให้ได้คุณภาพ และการแปรรูปผลโกโก้ เป็นผงโกโก้เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อไป

2. พิธีเปิดแปลงสาธิตต้นแบบการปลูกโก้โก้ตามโครงการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกโกโก้ด้วยนวัตกรรมการเกษตรแบบครบวงจร พื้นที่ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ที่ทำการ เครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติ หมู่ที่ 5 ตำบล ช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพชร นายอำเภอบางสะพานน้อย, นายธิรวัฒน สุดจันทร์ นายกฯ อบต.ช้างแรก, ผศ.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, นายนันทปรีชา คำทอง ประธานเครือข่ายเกษตรวิถีธรรมชาติประจวบคีรีขันธ์, นายสามารถ เอี่ยมวงศ์ ผจก.ธกส. ประจวบคีรีขันธ์, ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร, มูลนิธิชัยพัฒนา และภาคส่วนต่างๆ ร่วมพิธีเปิดแปลงสาธิตต้นแบบการปลูกโกโก้ด้วยนวัตกรรมการเกษตรแบบครบวงจร โดยขับเคลื่แนการดำเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่จะพัฒนาพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้กับประชาชน โดยเฉพาะการปลูกโกโก้ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาการพัฒนาชุมชนให้เป็นต้นแบบอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วย 2 โครงการและงานวิจัย 1 เรื่องได้แก่ 1. โครงการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกโกโก้ด้วยนวัตกรรม การเกษตรแบบครบวงจร

2. การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มจากโกโก้สู่การค้าเชิงพาณิชย์ 3. การวิจัยเรื่องการพัฒนาต้นแบบเครื่องบีบสกัดน้ำมันจากเมล็ดโกโก้ การดำเนินต่างๆ ได้รับการประสานงาน เกิดความร่วมมือในการดำเนินการร่วมกัน เกิดเป็นเครือข่ายที่ เข็มแข็ง ยั่งยืน ต่อไปในอนาคต

รูปภาพในการทำกิจกรรมเพิ่มเติม กดที่นี่