Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมข่าวทุนวิจัย การรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งงบประมาณเงินรายได้และเงินกองทุนเพื่อการวิจัยฯ 2565

การรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งงบประมาณเงินรายได้และเงินกองทุนเพื่อการวิจัยฯ 2565

by นงลักษณ์
37 views

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง  การรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งงบประมาณเงินรายได้และเงินกองทุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทุนรายได้