Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมข่าวอบรม/สัมนา โครงการอมรม หลักสูตร “เกณฑ์มาตรฐานจริยธรรมวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย” รุ่นที่ 2

โครงการอมรม หลักสูตร “เกณฑ์มาตรฐานจริยธรรมวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย” รุ่นที่ 2

by นงลักษณ์
151 views
ประชาสัมพันธ์
สถาบันวิจัยฯ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอมรม หลักสูตร “เกณฑ์มาตรฐานจริยธรรมวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย” รุ่นที่ 2
🗓 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.30 น.
โดยมีรายละเอียดดังนี้
📣 กลุ่มเป้าหมาย
1. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก
🥰 ไม่เสียค่าใช้จ่าย🥰 ในการลงทะเบียน
**รับจำนวน 450 คน**
2. บุคคลากรภายนอกและผู้ที่สนใจ (ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท)
** รับจำนวน 50 คน**
📍เหมาะสำหรับ
1. นักวิจัยสายวิชาการทุกคน
2. บุคลากรสายสนับสนุนที่จะดำเนินการวิจัยสถาบันหรือประเภท R2R
3. บุคคลทั่วไปที่สนใจ
📣 วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรร และคณะทำงานติดตามและประเมินผลทางวิชาการ โครงการจัดทำคู่มือมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
📣 การอบรม
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting
📣 ลงทะเบียน ผ่านลิ้งค์ด้านล่าง หรือ QR Code
📣 ** กรณี บุคลากรภายนอก ‼️‼️
(ยกเว้น บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก)
ชำระค่าลงทะเบียนผ่าน ธนาคารออมสิน
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาสะพานจอมเกล้า
💡เลขบัญชี 020126789195 โดยหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนผ่านลิ้งค์ลงทะเบียน
📌โปรดลงชื่อเข้าใช้ Email ของท่าน ในการลงทะเบียน เนื่องจากกรณีบุคลากรภายนอก ต้องอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน📌
📣 เงื่อนไข
หลังจากการลงทะเบียน ทางผู้จัดจะจัดส่งเอกสารการอบรม และลิ้งค์การอบรม ไปยัง E-mail ของท่านที่ทำการลงทะเบียนไว้
‼️ กรุณาตรวจสอบ E-mai ก่อนเข้ารับการอบรม ‼️
📣 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สถาบันวิจัย ฯ
032-708608