Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยฯ ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพ การประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2565

สถาบันวิจัยฯ ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพ การประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2565

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 59 views

สถาบันวิจัยฯ ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565

ในวันที่ 7 เมษายน 2565 ผศ.ดร. เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประธานในพิธีการเปิดการประชุม โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชบุรี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และร่วมต้อนรับแขกผู้เข้าร่วมประชุม

โดยมี ผศ.พจนารถ บัวเขียว ที่ปรึกษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่ม 12 เพชรสมุทรคีรี (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี) เป็นที่ปรึกษาการดำเนินการจัดงานและกิจกรรมในครั้งนี้

ในการจัดการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์

1.เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ

2. เกิดความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในหน่วยงานราชการ และชุมชนในท้องถิ่น

3. เกิดการประสานงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการทำลาย และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

4. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อให้การบริหารงาน การดำเนินงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

โดยกำหนดให้มีการจัดงานระหว่างวันที่ 7 – 8 เมษายน 2565 ณ โรงแรมลองบีชชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจาก 76 จังหวัด มากกว่า 200 คนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย

1. การจัดกิจกรรม “เลาะชายหาด เลียบสะพานปูชัก รักษ์วิถีชาวเล” จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมกิจกรรมชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน และเลือกซื้อหาอาหารทะเลสดใหม่ เป็นการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจ ช่วยเหลือชาวบ้านและชาวประมง

2. กิจกรรม การบรรยายพิเศษเรื่อง “แหล่งศิลปกรรมกับวิถีชีวิตก่อเกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ อัตลักษณ์ระดับโลก” การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความหลากหลายทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1. รศ.สุนันท์ นีลพงษ์ บรรยายพิเศษด้านภูมิปัญญา ในฐานะประธานสมาคมกลุ่มคนรักเมืองเพชร 2.นายชัชวาล สหัสสพาศน์ ผู้มีความรู้และความสามารถด้านปูนปั้น และ 3.นายประวิทย์ เครือทรัพย์ เจ้าของธุรกิจขนมหวานลุงเอนก

3. การประชุมภาคีเครือข่ายในชี้แจงการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ การจัดทำแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2566-2567 การทดลองเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูล culturalenvi.onep.go.th เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดส่งแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 และการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 และการรายงานผลการดำเนินดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด 18 กลุ่ม

4. การศึกษาดูงานศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

เส้นทางที่ 1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

เส้นทางที่ 2. ขึ้นพะอง ชมดงตาล : วิถีชีวิตคนเมืองเพชร

เส้นทางที่ 3. นมัสการหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ที่ศรัทธา ชมสถาปัตยกรรมปูนปั้น เอกลักษณ์เมืองเพชร

5. กิจกรรมการแสดงต้อนรับ ชุด Phetchaburi Gastronomy และการแสดงในงานเลี้ยงกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานชุด รำซัดชาตรี และรำวงเพชรบุรี โดยสาขานาฏศิลป์ศึกษา อำนวยการแสดงโดย ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.อัญชนา พานิช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผศ.รพีพรรณ เทียมเดช ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝึกซ้อมโดย สาขานาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน ประธานสาขานาฏศิลป์ศึกษา ผศ.ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์ และอาจารย์ศิริวัฒน์ ขำเกิด

6. พิธีมอบธงเจ้าภาพการประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 ให้แก่ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นเจ้าภาพการประชุมในปีถัดไป

รูปภาพเพิ่มเติม กดที่นี่

ดำเนินงานโดย ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม