Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมข่าวประชุมวิชาการ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 15

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 15

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 60 views

มหาวิทยาลัยบูรพา ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (ผ่านการประชุมระบบสื่อสารทางไกล ในหัวข้อ “ความคล่องตัวด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในโลก รายละเอียด

(NIC-HUSO 2022) (buu.ac.th)

VUCAAuto-Color202204120107