Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน เก็บข้อมูลและเยี่ยมชมกลุ่มผู้ดูแลและ ปลูกโกโก้ โดยกลุ่มเครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติ ของตำบลช้างแรก​ อำเภอบางสะพานน้อย​ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เก็บข้อมูลและเยี่ยมชมกลุ่มผู้ดูแลและ ปลูกโกโก้ โดยกลุ่มเครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติ ของตำบลช้างแรก​ อำเภอบางสะพานน้อย​ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 44 views

วันที่​ 10 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเก็บข้อมูลและเยี่ยมชมกลุ่มผู้ดูแลและ ปลูกโกโก้ โดยกลุ่มเครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติ ของตำบลช้างแรก เพื่อดำเนินโครงการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ จาก คุณจีระพงศ์ รักประสูตร ผู้จัดการโครงการสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร มูลนิธิชัยพัฒนา ที่ได้มาให้ความรู้ในการปลูก และแปลรูปโกโก้ และเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย ลงพื้นที่ร่วมด้วย เพื่อการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน ได้ข้อสรุปว่า จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การปลูกโกโก้ในพื้นที่ส่วนกลางของกลุ่ม “เครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติ ของตำบลช้างแรก” ให้เป็นที่ศึกษาดูงานด้านการปลูกโกโก้แบบครบวงจร ซึ่งมีแปลงต้นแบบการปลูกโกโก้ให้ได้คุณภาพ และการแปลรูปผลโกโก้ เป็นผงโกโก้เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อไป