Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยาย เรื่อง “แนวคิด ทฤษฎี Business Model Canvas”

ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยาย เรื่อง “แนวคิด ทฤษฎี Business Model Canvas”

by วันณพงค์
3 views