Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การอบรม “การพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

การอบรม “การพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

การอบรม "การพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 35 views

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2565

ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการอบรม “การพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” แบบในที่ตั้ง ณ ห้องร่มฉัตรบารมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วัตถุประสงค์ของโครงการคือเพื่อให้ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย และคณะกรรมการสมทบฯ ของมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตามที่กำหนดในกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่องจริยธรรมการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะทำงานติดตามและประเมินผลทางวิชาการ โครงการจัดทำคู่มือมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 90 คน ผ่านรูปแบบออนไลน์ จำนวน 65 คน และในที่ตั้ง จำนวน 25 คน

ดำเนินการจัดอบรมโดย ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม