Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยฯ ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี

สถาบันวิจัยฯ ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี

by ปิยนันท์
Published: Last Updated on 31 views

ผศ.พจนารถ บัวเขียว ที่ปรึกษาหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี และ อ.ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ร่วมพิธีอัญเชิญคุณพ่อปู่ดำใหญ่ขึ้นศาล

📍ณ โบราณสถาน วัดช้างร้าง ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี และร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 10 รูป ทั้งนี้ยังได้ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นและชาวตำบลท่าช้าง ปลูกต้นพะยูงเพื่อเป็นร่มเงาต่อไปแก่บริเวณดังกล่าว ซึ่งจะพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ต่อไป
📝วัดท่าช้างหรือวัดช้างร้าง เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นพื้นที่สำคัญด้านประวัติศาสตร์ โดยหน่วยอนุรักษ์ฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม และจะพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวต่อไป
💠บทบาทและหน้าที่ของหน่วยอนุรักษ์ฯ💠
บทบาท
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานและประสานงานทางด้านวิชาการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
หน้าที่
1. ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
2. ศึกษา รวบรวม บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม
3. ตรวจสอบดูแลสิ่งแวดล้อมโดยรอบแหล่งธรรมชาติ และรายงานสถานการณ์ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรม ไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ในแต่ละท้องถิ่น ให้ถูกวิธี โดยท้องถิ่นและประชาชนมีบทบาทสำคัญ เพื่อเสริมสร้างบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
5. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการพิจารณาโครงการพัฒนาต่างๆ ที่จะเข้ามาในพื้นที่ ที่เป็นแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อให้การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเป็นไปอย่างสอดคล้อง
6. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
7. ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัด