Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัล Silver Award

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัล Silver Award

by วันณพงค์
Published: Last Updated on 1 views
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัล Silver Award จากการนำเสนอผลงานวิจัย ในมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2016 Thailand Research Expo 2016 เมื่อวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  โดยส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) การศึกษาพื้นภูมิเพชรบุรี  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  บุญส่ง และคณะ 2) การศึกษาพัฒนาการและคติสัญลักษณ์ของเมรุเมืองเพชร  โดย อาจารย์แสนประเสริฐ  ปานเนียม   3) แนวทางการสืบสานวัฒนธรรมตาลเมืองเพชรที่เอื้อต่อวิถีชีวิตของชุมชนบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  บุญส่ง และคณะ 4) การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเรือนไทดำ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดย อาจารย์เฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ โดยได้รับถ้วยรางวัลจากประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท