Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างประกาศการให้ทุน 2558

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างประกาศการให้ทุน 2558

by วันณพงค์
Published: Last Updated on 1 views

ด้วยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างประกาศการให้ทุนอุดหนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยมีเงื่อนไขในการเสนอการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ตามประกาศเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) งบประมาณชุดโครงการวิจัยละไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ในการนี้ สถาบันวิจัย ฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด ส่งชุดเอกสารแสดงกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อพิจารณา โดยสามารถดูรายละเอียดจากทาง Website : http://www.thaiwest.su.ac.th และให้ส่งเอกสารแสดงกรอบแนวคิดการวิจัยจำนวน 2 ชุด พร้อม CD จำนวน 1 ชุด และหนังสือนำส่งจากมหาวิทยาลัย ไปยังประธานคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 หรือทาง e-mail : thaiwest.su@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557