Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยศิลปวัฒนธรรมระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยศิลปวัฒนธรรมระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย

by วันณพงค์
Published: Last Updated on 0 views

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยศิลปวัฒนธรรมระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ในวันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จากเว็บไซต์ของสถาบันวิจัย ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี http://research.pbru.ac.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ติดต่อ นางสาวชนานุช เงินทอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๔๙๓๒๗๗ และ ๐๘๑-๑๙๗๕๗๗๘ หรือทาง E-mail: research_pbru@yahoo.com ส่งบทความวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗