Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๔

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๔

by วันณพงค์
6 views

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๔ ในหัวข้อ “พลังงานทดแทน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ ๑ อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการวิจัยและวิชาการระหว่างนักวิจัย ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จากเว็บไซต์ http://research.pbru.ac.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๒-๔๙๓๒๗๗, ๐๓๒-๔๙๓๒๘๑ และ ๐๘๑-๑๙๗๕๗๗๘ หรือทาง E-mail: research_pbru@yahoo.com หรือ Facebook : สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี