Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการศึกษาสภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคกลาง

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการศึกษาสภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคกลาง

by วันณพงค์
Published: Last Updated on 0 views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการศึกษาสภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคกลาง (Child Watch)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีนโยบายสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการในทุกด้าน รวมทั้งงานด้านเด็กและเยาวชนซึ่งมีความสำคัญอีกด้านหนึ่ง ดังนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะสถาปนาความร่วมมือกับ ศูนย์ประสานงาน Child Watch ภาคกลาง และสถาบันรามจิตติ ในนามของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสภาวการณ์เด็กและเยาวชนระดับจังหวัดเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน