Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประชุมคณะกรรมการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย

ประชุมคณะกรรมการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย

by วันณพงค์
Published: Last Updated on 0 views

ประชุมคณะกรรมการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมคณะกรรมการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมภูมิทรรศนา สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อพิจารณาและจัดลำดับความสำคัญของโครงการวิจัย มีนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณจำนวน 19 โครงการย่อย และ 1 ชุดโครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 21,386,255.00 บาท โดยสถาบันวิจัย ฯ จะดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พิจารณาในลำดับต่อไป