Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม นักวิจัยรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 5) ระยะที่ 3

นักวิจัยรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 5) ระยะที่ 3

by วันณพงค์
Published: Last Updated on 1 views

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2556 นักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย (นักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5) ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายของโครงการ เมื่อวันที่ 4-6 กันยายน 2556 ณ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะวิทยากรจากสถาบันพัฒนาวิจัยแห่งประเทศไทย ได้แก่ ดร.ธเนศ ต่วนชะเอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ เนื้อหาหลักสูตรในระยะนี้ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ การเขียนผลการวิจัย การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย การเขียนบทคัดย่อ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ผลการดำเนินงาน มีนักวิจัยที่เขียนโครงร่างงานวิจัย/พัฒนาเครื่องมือวิจัยเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น 21 คน จากทั้ง 7 คณะ