Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

การพัฒนาทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

by วันณพงค์
Published: Last Updated on 2 views

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2556 ณ หอประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เนื้อหาในหลักสูตรประกอบด้วย แนวความคิดเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และยุทธศาสตร์การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน เทคนิคการเขียนงบประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัย และวิเคราะห์ตัวอย่างโครงการวิจัยที่ได้รับทุน วิทยากรโดย อาจารย์บุญเฉิด โสภณ นายกสมาคมส่งเสริมการวิจัย และ ดร.จินตนาภา โสภณ ที่ปรึกษาด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีนักวิจัยจากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด