การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

by วันณพงค์
Published: Last Updated on 4 views

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมภูมิทรรศนา สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และให้คำแนะนำในการยื่นคำร้องเพื่อขอจดทะเบียน โดยวิทยากรจากฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนักวิจัย และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน

คลิกชมภาพกิจกรรม